Teologická fakulta Košice
Veľký KancelárAkademický senátVedenie fakultyVedecká radaOznamyKontaktKalendár podujatí
Titulná strana
Akademický informačný systém
Časopis Verba Theologica
Dekanát
Dokumenty a predpisy
Elektronické vzdelávanie
Katedry
Katolícka univerzita v Ružomberku
Knižnica
Konferencie a sympózia
Mobility a granty
Objednávanie stravy
Pracoviská TF KU
Projekty a rozvoj
Študijné programy
Tlačový systém SafeQ
Veda a doktorandské štúdium
Dokumenty a predpisy
Odkaz na štatút KU, príkazy rektora a ďalšie vnútorné predpisy KU

Odkaz na zmluvy medzi SR a Svätou stolicou

Dekrét Kongregácie pre katolícku výchovu o reforme cirkevných štúdií filozofie

Štatút Teologickej fakulty KU

Organizačný poriadok Teologickej fakulty KU

Študijný poriadok TF KU

Systém vnútorného zabezpečenia kvality TF KU

Smernica dekana TF KU o spravovaní štátnych skúšok

Smernica dekana TF KU o zadávani záverečných prác

Smernica dekana o poplatkoch spojených so štúdiom

Disciplinárny poriadok pre študentov KU

Disciplinárny poriadok pre študentov TF KU

Rokovací poriadok disciplinárnej komisie TF KU

Pravidlá pre písanie seminárnych a záverečných prác na TF KU

Smernica o doktorandskom štúdiu na TF

Smernica o mobilitách učiteľov a študentov KU

Smernica o publikačnej činnosti na TF KU

Smernica o evidencii a náplni pracovného času učiteľov na TF KU

Kniha príchodov a odchodov učiteľov na TF KU

Pomôcka pre "Písanie veľkých písmen v náboženskej terminológii" odkaz na stránku KBS

Pomôcka "Stručné základy výslovnosti" - v mnohých jazykoch citované podľa publikácie:
GÖTZ, A.: Malý atlas světa. Praha 1958, strana 111, strana 112, strana 113.

Určenie týždňa modlitby podľa antifón katismy

Dodatok č.1 k Registrátorskej zmluve o GDPR