Centrum excelentnosti TF KU

pracovisko pre dialóg

medzi náboženstvami, kresťanmi, v cirkvách a so spoločnosťou

 

            Pracovisko, založené r. 2006, vykonáva činnosť v odboroch teológia, religionistika a sociológia. Cieľom je používať a vedecky skúmať dialóg ako princíp a vynikajúcu metódu. Zameranie je na každé spoločenstvo a najmä tie oblasti života kde sa vytvorili alebo pretrvávajú konfesijné, historické, spoločenské, kultúrne a ekonomické konflikty a bariéry.

            Základom činnosti je doterajšia najmä unikátna praktická koordinovaná spolupráca so širokým spektrom cirkví regiónu, s nekresťanským náboženstvom regiónu a so štátnymi i spoločenskými inštitúciami mesta Košice metódou spoločného dialógu 10 cirkví, Židovskej náboženskej obce, Teologickej fakulty s predstaviteľmi mesta – štátnej správy a samosprávy . Výsledky takto ponímanej práce Ekumenického spoločenstva sú v regióne, na Slovensku i medzinárodne známe a akceptované.

            Centrum spolupracuje s viacerými cirkevnými, verejnoprávnymi, akademickými a kultúrnymi subjektmi.

 

            Pre bližšie oboznámenie verejnosti s charakterom a činnosťou pracoviska ponúkame materiály:

 

            Štatút Centra excelentnosti TF KU

            Výročná správa za rok 2007

            Výročná správa za rok 2008

            Výročná správa za rok 2009

            Výročná správa za rok 2010

            Výročná správa za rok 2011

 

            Aktuálne riešené projekty

            Diskusie o nových smeroch v oblastiach "história, kultúra a náboženstvá" medzi členmi Višegrádu, (English version of the Project)