Katolícka univerzita v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Centrum pre dialóg

 

 

Správa o činnosti za rok 2007

 

 

1. Aktivity bohoslužobné a ekumenické:

 

22. január 2007, Historická radnica

Ekumenická bohoslužba slova v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov

Tradičná duchovná liturgická duchovná aktivita Ekumenického spoločenstva, pripravuje Centrum pre dialóg TF.

Správy a ohlasy: rádio Lumen, TK KBS, Kresťan dnes, Mesto Košice, Alžbetin list, cirkevné zbory

 

20. február 2007, Pravoslávny chrám

Ikona Priateľstva – Ekumenická bohoslužba

Duchovná ekumenická medzinárodná a liturgická aktivita pre mládež, pôvodom v Zahrebe, kde sa zhromaždilo 40 000 mladých ľudí, s myšlienkou ekumenického spoločenstva Taizé. Pripravilo Centrum pre dialóg TF.

Správy: rádio Lumen, TK KBS, Kresťan dnes, Mesto Košice, cirkevné zbory

 

6. apríl 2007

Pašiový sprievod, mesto Košice

Hl. myšlienka meditácií: „Na svetlo zmením tmu...“ (Iz 42,16)

Tradičná duchovná liturgická duchovná aktivita Ekumenického spoločenstva, ktorú pripravuje Centrum pre dialóg.

Správy: rádio Lumen, STV, Slov. rozhlas – živé vstupy, TK KBS, Mesto Košice, Alžbetin list, cirkevné zbory, Kresťan dnes

 

21.10. 2007, Evanjelický chrám

Ďakovná bohoslužba za úrodu

Tradičná duchovná liturgická duchovná aktivita Ekumenického spoločenstva, pripravuje Centrum pre dialóg.

Správy: rádio Lumen, TK KBS, cirkevné zbory, Alžbetin list, Kresťan dnes

 

4. október 2007, Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi

Veni Sancte

Duchovná liturgická duchovná aktivita Ekumenického spoločenstva, ktorú pripravuje Centrum pre dialóg na začiatku nového roka pre študentov a pedagógov vysokých škôl

Košíc v spolupráci s univerzitami a fakultami mesta Košice. Pripravuje Centrum pre dialóg TF.

Správy: rádio Lumen, Kresťan dnes, Alžbetin list, Kresťan dnes, TK KBS, cirkevné zbory

 

10.12.2007, Historická radnica

Adventný večer Božieho slova a hudby

Tradičná duchovná umelecká duchovná aktivita Ekumenického spoločenstva, pripravuje Centrum pre dialóg TF.

texty: doc. Jozef Leščinský

hud. spolupráca: dr. Ján Veľbacký

Správy: rádio Lumen, Kresťan dnes, Alžbetin list, Kresťan dnes, TK KBS, cirkevné zbory

 

 

2. Aktivity sociálne a ekumenické:

 

Spolupráca Centra pre dialóg s inštitúciami:

Komisia cirkví pri MZ Košice – jeden člen komisie

Komisia pre cirkvi a dialóg pri KSK – člen komisie.

Charitatívne zariadenie pre bezdomovcov na Bosákovej ul. V Košiciach -  systematická spolupráca (práca s bezdomovcami)

Arcidiézna charita

 

29. marec 2007, Historická radnica, Hlavná ul.

Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013

Ekumenické spoločenstvo je nosným pilierom projektu na kandidáta na Európske mesto kultúry.

Publikované 14. 8. 2007 na Křesťan Dnes

 

 

2. apríl 2007

Bratislava, Quo Vadis

„Zmierovať národy a kultúry, pestovať vzťahy s islamom, stretnutia s inými náboženstvami a svetonázormi.“

Prednáška: Jaroslav Széles, moderátor ES

 

12. apríl 2007

Spoločnosť pre zahraničnú politiku /SPFA/ a Veľvyslanectvo USA v SR

Diskusné stretnutie na tému: „Náboženská tolerancia a dialóg“ za účasti J.E. Rodolphe Valleeho – amerického veľvyslanca v SR

prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. – dekan TF KU

prof. PaedDr. ThDr. Pavol Dráb, PhD. – člen ES

 

5. – 7. október 2007, Historická radnica

„Európska kultúrna aréna“

 - medzinárodná konferencia na podporu aktívneho európskeho občianstva

- diskusia o kultúre miest v kontexte Európskej únie, výmena skúseností a vytvorenie   rámca pre spoločné projekty a siete pre spoluprácu v oblasti kultúry

Prezentácia ekumenického spoločenstva a dialógu – prof. Konečný

 

 

3. Zahraničné cesty:

 

február 2007, Rím

príprava celoeurópskeho ekumenického kongresu a stretnutia v Stuttgarte

prof. Konečný

 

10. – 11.5. máj 2007, Stuttgart

celoeurópsky ekumenický kongres

Účasť: prof. Konečný

 

10.- 17.máj 2007

Nemecko: „Spoločne pre Európu“ a Švajčiarsko – významné miesta reformácie

Stuttgart – 2. celoeurópske ekumenické stretnutie „Spoločne pre Európu“.

Následne poznávacia cesta po Švajčiarsku.

Správy: STV, Slov. rozhlas, rádio Lumen, TV Noe, TK KBS, Katolícke noviny, Kresťan dnes, mesto Košice  

Účastníkmi cesty boli: Mesto Košice, Košický samosprávny kraj, TF KU – Centrum pre dialóg a Rímskokatolícka cirkev. Gréckokatolícka cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Židovská náboženská obec, Evanjelická cirkev a.v.

 

9. jún 2007, rádio LUMEN

Kontaktná relácia Posolstvo Stuttgartu: 20.30 - 23.00 hod.

Večer 9.6.2007 od 20.30 – 23.00 hod. v živom vysielaní rádia Lumen. Moderátorka Mária Čigášová a prof. Anton Konečný, dekan TF, Ing. František Knapík, primátor mesta, Mgr. Ľubica Dojčárová, zástupkyňa KSK, Mgr. Jaroslav Széles, moderátor ES a MUDr. Kornel Brosch z hnutia Focolare.

 

4. Sympózia a konferencie:

 

26.2.2007, Košice

350. výročie založenia Košickej univerzity

- konferencia s medzinárodnou účasťou, aula TF KU

- účasť členov ES a rabína ŽNO na slávnostnom zasadnutí AS univerzít v Košiciach

Zborník z konferencie vydaný.

Správy: STV, rádio Lumen, Slov. rozhlas, TK KBS, mesto Košice, fakultné oznamy

 

3. máj 2007, aula TF KU

„Človek v núdzi - Poskytovatelia sociálnych a charitatívnych služieb“

Medzinárodné ekumenické vedecké sympózium v spolupráci s Mestom Košice 

 

11.5.2007, aula TF KU

Činnosť bl. Sáry Salkaházi

Správy: rádio Lumen, fakultné oznamy, cirkevné zbory, mesto Košice

Zborník prednášok zo sympózia  3.5.2007 a konferencie 11.5.2007 vydaný v októbri 2007.

 

15.11.2007, aula TF KU

„Ekumenické vzťahy na Slovensku“

Organizovalo Centrum pre dialóg TF - prof. Konečný

Zborník z konferencie vydaný.

Správy: fakultné oznamy

 

22.11.2007, aula TF KU

„Odkaz sv. Alžbety“

- konferencia s medzinárodnou účasťou v spolupráci s Mestom Košice

konaná v rámci 800. výročia v jubilejnom roku sv. Alžbety a v rámci FSU

Správy: rádio Lumen, Slov. rozhlas, mesto Košice, fakultné oznamy

Zborník z konferencie vydaný.