Excelentné pracovisko

Centra pre dialóg Teologickej fakulty KUR

Správa o činnosti za rok 2010

I.       Základné informácie o pracovisku

 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Centrum pre dialóg

Hlavná 89, 041 21 Košice

tel.: +421 55 68 36 111, fax: +421 55 62 27 134, e-mail: dekanat@tf.ku.sk

 

Vedúci pracoviska: prof. ThDr. Anton Konečný, PhD. funkčné obdobie do 12.06.2012

sekretariát: ThDr. PaedDr. Dominik Macák, PhD. odborný asistent TF KU

Pracovníci:

ThDr. Dominik Berberich, PhD.,  odborný asistent TF KU

PhDr. Mgr. Ján Mičko, doktorand TF KU

externí spolupracovníci:

ThLic. PaedDr. Dušan Havrila, ECa.v. konsenior a moderátor ekumenického spoločenstva

ThLic. Farnišek Katriňák, rektor KS TF KU a záspuca moderátora ES

zahraniční spolupracovníci:

Prof. Dr. István Käfer, PhD – Vysoká škola teologická Ferenca Gála, Segedín

Doc. Dr. Sándor János Tóth, PhD – Vysoká škola teologická Ferenca Gála, Segedín

 

 

 

II.     Prehľad najdôležitejších udalostí pracoviska za rok 2010

 

IV. 1. Slovensko-maďarský vedecký okrúhly stôl

Iniciatíva predstavuje kontinuálnu vedeckú spoluprácu, ktorá začala r. 2010. Predmetom sú udalosti, javy a fakty, týkajúce sa oboch strán s cieľom prehĺbenia poznatkov a dialógu a prirodzenej podpory vzájomnosti. Výstupom každej z ledkom jednotlivých tém je dvojjazyčná kniha a celkove seriál publikácií „Susedia, priatelia, bratia“.

 

            Výstup - čo sa písalo o podujatí v Maďarsku

            Isten országában nincsenek határok (V Božej kráľovstve nie sú hranice) IN: Új Ember LXVI/2 10.01.2010

                Hozzájárulás a magyar-szlovák kiengesztelődéshez (Prispievanie k maďarsko-slovenskému vzájomnému odpusteniu. IN: Remény XXI/1. 03.01.2010

                20 év után – Szimpózium és magyar –szlovák kerekasztal Szegeden (Po 20 rokoch – sympózium a m-s okrúhly stôl v Segedíne). IN: Magyar Kurír 13.10.2010

Magyar-szlovák párbeszéd (Maďarsko-slovenský dialóg) IN: ÚJ Ember LXV/51-52. 20-27.12.2009

                Vallási témákat ölel fel a magyar-szlovák intézményi együttműködés (Spolupráca maďarských a slovenský inštutúcií obsahuje náboženské témy) televízina relácia v HírTV 2009 dec.

                Magyra-szlovák felsőoktatűsi együttműködést kötöttek (Podpísali maďarsko-slovenskú dohodu o spolupráci vysokého školstva) online noviny www.mno.hu

                Toronyirány 2010/II. s. 6. Teológusok a magyar–szlovák Békességért (Teológovia za maďarsko-slovenské porozumenie) 20 éves a vallás és az egyházak szabadságáról alkotott törvény

 

IV.2.  Medzinárodné medzináboženské stretnutie mladých lídrov pracujúcich v oblasti židovsko-kresťansko-islamských vzťahov, Dublin (Írsko), 28. júl – 1. august 2010;  Organizátor: ICCJ – YLC (International Council of Christians and Jews – Young Leadership Council – Medzinárodná rada kresťanov a židov – Rada mladých lídrov). Výstup - informácia o stretnutí: BERBERICH, Dominik: Una breccia per entrare nel futuro, Città Nuova, 29 Agosto 2010, http://www.cittanuova.it/contenuto.php?idContenuto=27099&TipoContenuto=web, 16-12-2010. 

 

IV.3. Medzinárodné ocenenie prof. ThDr. Antona Konečného, PhD.

Glattfelderova cena, udelená dňa 26 nov. 2010 v Segedíne udelená Rektorom Vysokej školy Ferencza Gála s odôvodnením: Prof. Anton Konečný je osobnosťou pri budovaní kontaktov medzi katolíckou cirkvou na Slovensku a Maďarsku. Jeho činnosť rozvíja kresťanské bratstvo a vedeckú spolupráciu medzi vysokoškolskými inštitúciami v MR a SR.

 

IV.4. Spolupráca s Komisiou pre cirkevné a spoločenské otázky VÚC KE

Účasť tajomníka CE na pravidelných spoločných zasadnutiach a organizácia spoločného celodenného výjazdového zasadnutia na Spišskej kapitule v Spišskom Podhradí. Dialóg s predstaviteľmi rôznych kresťanských cirkví a náboženských spoločenstiev pôsobiacich v tamojšom okolí.

 

IV.5. Aktívna účasť CE na príprave podujatí Ekumenického spoločenstva v Košiciach.

Najvýznamnejšie:

1. Požehnanie obnovenej Obradnej siene - katolícka bohoslužba slova s ekumenickou účasťou

na verejnom cintoríne, Košice, 21.máj 2010 o 13.00.

2. Ekumenické Veni Sancte pre všetky vysoké školy v Košiciach v Seminárnom kostole dňa 2.10. 2010 o 09.00 hod.

 

 

            VII. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy

 

VII. 3. Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov.

 

VII.3.  1. Medzinárodná vedecká konferencia s ekumenickou účasťou 20. rokov od nadobudnutia slobody v Košickej arcidiecéze

Výstupy: 
1. Košická arcidiecéza počas 20 rokov od nadobudnutia slobody : zborník z vedeckej konferencie : Košice, 6.máj 2010. Prešov :
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. - 358 s. - ISBN 978-80-7165-794-1
2. Návrat zasľúbenej krajiny. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. - 100 s. - ISBN 978-80-7165-796-5

 

VII.3. 2. Slovensko-maďarský vedecký okrúhly stôl - Bližšie údaje o iniciatíve podľa IV. 1.

            Prvá téma je „Úlohy a možnosti katolíckeho vysokého školstva v Maďarsku a na Slovensku“, prakticky pripravená na vydanie.

            Ďalšie témy:

            - Cantus Catholici - slovenská a maďarská verzia a vplyv na dnešný liturgický spev na Slovensku a v Maďarsku

            - Sv. Cyril a Metod a sv. Štefan –založenie štátu a viery a ich dnešný kult

            - Dvojkríž v štátnych znakov SR a MR

Termíny a účastníci aktivity Okrúhly stôl“::

2009 12 12.

Prof. Dr. Anton Konečný dekan

Zoltán Pásztor vikár

Dr. Cyril Hyšem

Dr. Štefan Lenčíš

Dr. Vladimír Juhás

Dr. Ján Veľbacký

Dr. Dominik Berberich

Dr. Kozma Gábor rektor, (GFHF)

Dr. Thorday Attila prorektor (GFHF)

Dr. Käfer István vedúci výskumnej skupiny (GFHF)

Dr. Tóth Sándor János docent (GFHF)

Prof. Dr. Rokay Zoltán prodekan (PPKE HTK)

2010 05. 10.

Prof. Dr. Anton Konečný dekan

Pásztor Zoltán vikár

Dr. Cyril Hyšem

Dr. Štefan Lenčíš

Dr. Dominik Berberich

Dr. Kozma Gábor rektor, (GFHF)

Dr. Kovács József  rektor seminára (GFHF)

Dr. Käfer István vedúci výskumnej skupiny (GFHF)

Dr. Tóth Sándor János docent (GFHF)

2010 10. 25.

Prof. Dr. Anton Konečný dekan

Zoltán Pásztor vikár

ThLic. František Katriňák, rektor seminára

Dr. Gábor Kozma rektor GFHF

Dr. József Kovács vedúci katedry GFHF, rektor seminára

Prof. Dr. István Käfer István vedúci výskumnej skupiny GFHF

Prof. Dr. Gábor Barna vedúci ústavu GFHF – FF SU

Dr. Sándor János Tóth docent GFHF

Ohlasy: Toronyirány 2010/II. s. 6. : Teológovia za maďarsko-slovenský pokoj.

 

 

      X. Podporné činnosti pracoviska

 

X.1. Vydavateľská publikačná činnosť v medzinárodnoej spolupráci - vydanie článkov pracovníkov TF KU v zborníkoch na GFHF v Segedíne:

Inocent-Mária V. Szaniszló: Esterházy Miklós és a sporoni NYÉK. IN: Deliberationes III/1. 2010 s. 103-108. Gerhardus Kiadó, Szeged. ISSN: 1789 8919

Inocent-Mária V. Szaniszló: Két kassai szerzetespap az elnyomatás idején (František Paňák SJ és Hyacint Tandara OP életpályája) IN: Deliberationes III/1. 2010 s. 93-102. Gerhardus Kiadó, Szeged. ISSN: 1789 8919

Inocent-Mária V. Szaniszló: Nádej ako výrazná kresťanská hodnota pre (aj politický) dialóg v dnešnej Európe. IN: Deliberationes III/1. 2010 s. 35-74. Gerhardus Kiadó, Szeged. ISSN: 1789 8919

Inocent-Mária V. Szaniszló: Vajon időszerű-e ma Aquinói Szent Tamás gondolkodás? IN: Deliberationes II./2. 2009 s. 45-52. Gerhardus Kiadó, Szeged. ISSN: 1789 8919

Lýdia Lešková: Krízisben és válófélben lévő családok problémái és hatásuk a gyermekekre IN: Deliberationes III/1. 2010 s. 101-114. Gerhardus Kiadó, Szeged. ISSN: 1789 8919

Veľbacký, Ján: A vasárnap keresztény megünneplésének értelme és lényege IN: Deliberationes III/1. 2010 s. 219-230. Gerhardus Kiadó, Szeged. ISSN: 1789 8919

Veľbacký, Ján: La particolarita del doppio ufficio nella liturgia celebrata a Roma  IN: Deliberationes II./1. 2009 s.145-162. Gerhardus Kiadó, Szeged. ISSN: 1789 8919

 

X.2. Vydanie zahraničnej publikácie v rámci medzinárodnej spolupráce medzi TF KU a GFHF v Segedíne :

KONEČNÝ, A.: A latin  liturgia szociális és családi szempontjai, Gerhardus kiadó, Syeged : 2010, ISBN 978 963 88914 0 2.

 

 

            XII. Medzinárodné aktivity pracoviska

 

XII. 1. II. Medzinárodná kresťanská študentsko-vedecká konferencia v Karpatskej kotline, 29-30. apríla 2010. s účasťou pedagógov a študentov z Maďarska, Slovenska, Ukrajiny ...

Za Slovensko sa zúčastnili pedagógovia TF KE (ako členovia komisie alebo posudzovatelia): Vladimír Juhás, Dominik Berberich, Ján Veľbacký, Lýdia Lešková, Peter Fedorčák, prof. Gabriel Ragan, Štefan Novotný, Imrich Degro.

Za Slovensko sa zúčastnili študenti: Gabriela Genčúrová, Ján Mičko, Zuzana Adamovská, Martin Kahanec, Radovan Sekan, Martina Hockicková

Výstup –zborník príspevkov (do dnešného dňa nevyšiel).

 

XII. 2.

Medzinárodné medzináboženské stretnutie mladých lídrov pracujúcich v oblasti židovsko-kresťansko-islamských vzťahov, Dublin (Írsko), 28. júl – 1. august 2010;  organizátor: ICCJ – YLC (International Council of Christians and Jews – Young Leadership Council – Medzinárodná rada kresťanov a židov – Rada mladých lídrov).

Výstup: Porov. informáciu o stretnutí; BERBERICH, Dominik: Una breccia per entrare nel futuro, Città Nuova, 29 Agosto 2010, http://www.cittanuova.it/contenuto.php?idContenuto=27099&TipoContenuto=web, 16-12-2010. 

 

 

XII. 3. Medzinárodné interdisciplinárne stretnutie vedcov so zameraním na spoluprácu medzi rôznymi vednými odbormi a na prehĺbenie dialógu a bratstva na rôznych úrovniach. November 2010, Castelgandolfo (Rím).   Organizátor: Hnutie fokoláre.

Výstup: BERBERICH, Dominik: Práca v škole Abba In Nové mesto, č. 1-2, január, február 2011. (pripravované číslo časopisu)

ThDr. Dominik Berberich, PhD. (Centrum pre dialóg)

 

 

            IX. Zamestnanci na pracovisku

 

Vedúci pracoviska: prof.ThDr. Anton Konečný, PhD. funkčné obdobie do 12.06.2012

zástupca vedúceho: ThDr. Dominik Macák, PhD.

sekretariát: ThDr. Dominik Macák, PhD.

Pracovníci:

ThDr. Dominik Berberich, PhD., odborný asistent TF KU

Mgr. Ján Mičko, doktorand TF KU

Spolupracovníci z iných pracovísk KU:

Prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., riaditeľ Liturgického inštitútu TF KU

Doc. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD., riaditeľ Historického inštitútu TF KU

externí spolupracovníci:

ThLic. PaedDr. Dušan Havrila, ev. a. v konsenior a moderátor ekumenického spoločenstva

ThLic. Farnišek Katriňák, rektor KS TF KU a záspuca moderátora ES

zahraniční spolupracovníci:

Prof. Dr. István Käfer, PhD – Vysoká škola teologická Ferenca Gála, Segedín

Doc. Dr. Sándor János Tóth, PhD – Vysoká škola teologická Ferenca Gála, Segedín

 

Údaje o vekovej a kvalifikačnej štruktúre zamestnancov  

 

Údaje o vekovej a kvalifikačnej štruktúre zamestnancov  

Priezvisko

Meno

Tituly

funcia

vek

Konečný

Anton

Prof,. ThDr., Ing. PhD.

Riaditeľ

66

Macák

Dominik

ThDr. PaedDr. PhD.

sekretár

32

Berberich

Dominik

ThDr. PhD.

pracovník

35

Mičko

Ján

PhDr. Mgr.

doktorand

30

Katriňák

František

ThLic.

externý prac.

40

Havrila

Dušan

ThLic. PaedDr.

externý prac.

42

 

 

 

            XIV. Kontaktné údaje

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Centrum pre dialóg

Hlavná 89, 041 21 Košice

tel.: +421 55 68 36 111, fax: +421 55 62 27 134, e-mail:

anton.konecny@ku.sk

macak@ku.sk