Projekt:

Diskusie o nových smeroch v oblastiach "história, kultúra a náboženstvá" medzi členmi Višegrádu

Partneri:
Gál Ferenc Hittudományi Főiskola HU
Katolícka univerzita v Ružomberku SK - Teologická fakulta v Košiciach
Masarykova univerzita, Brno CZ 

Popis projektu
Základom projektu je vytvorenie siete vysokých škôl z krajín V4 s dlhodobým cieľom s diskusiou o spoločných dejinách, kultúre a náboženstve formou stáleho okrúhleho stola. Projekt prispieva k posilňovaniu profesionálnych vzťahov a k výmene osvedčených postupov medzi zúčastnenými inštitúciami. Vytvára príležitosti zjednotiť a šíriť znalosti predchádzajúcich výskumov.
Programy v rámci projektu sa orientujú a poslúžia celej spoločnosti, no ich cieľovou skupinou  je akademická obec - vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci a študenti. Ide o medzinárodnú spoluprácu odborníkov viacerých humanitne zameraných disciplín.  Výsledky projektu si zaslúžia náležitú publicitu v akademickej i spoločenskej sfére.  V každej krajine chceme využiť miestne a celoštátne médiá. V rámci projektu ide o tieto prvky:

- Tri diskusie pri okrúhlom stole – z rôznych oblastí spoločnej minulosti
- Tri workshopy o histórii, náboženstve a spoločenských zmenách v strednej a východnej Európe
- Dvojjazyčné publikovanie prezentácie workshopov


Tento projekt je kreatívny a inovatívny  s cieľom podporiť  trvalo udržateľnú spoluprácu a partnerstvo medzi vysokými školami na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku. Podporuje medzinárodnú mobilitu akademickej sféry, široký ekumenický dialóg, spoznávanie a chápanie spoločnej minulosti a nadnárodnú komunikáciu akademických a kultúrnych diel a produktov.
Projekt nadväzuje na jestvujúcu spoluprácu. Od roku 2009 sa zúčastňujú diskusií  za okrúhlym stolom  odborníci z Teologickej školy Ferenca Gála a Teologickej fakulty KU.

 

Hlavná cieľová  skupina projektu 
Primárnou cieľovou skupinou projektu sú študenti, učitelia a výskumní pracovníci zo zúčastnených vysokých škôl. Dôvodom je  dôraz  na ich sociokultúrnu  situáciu  a vek. Univerzity sú otvorené pre súčasné politicko-kultúrne podujatia a nové nápady.  Dobrým základom pre stanovenie ďalších komunikačných fór v krajinách V4. Táto skupina je najväčším „spotrebiteľom kultúry“, vyznačuje sa vysokou mobilitou a tolerantným postojom. Mladí intelektuáli, ako tvorcovia verejnej mienky, budú hrať dôležitú úlohu v spoločnom stredoeurópskom priestore.

Predchádzajúcej skúsenosti v odbore
Na zúčastnených univerzitách sa uskutočňujú spoločné interdisciplinárne štúdiá rôznych odborov  .
Vysoké školy  pravidelne organizujú akademické programy otvorené, pre verejnosť. Každoročne sa na jednotlivých univerzitách koná celý rad konferencií , seminárov a sympózií.
Predchádzajúce žiadosti predloženej do Fondu (rok / lehota, ak existuje):
Predchádzajúce projekty schválené  do fondu (číslo, ak existuje):
Realizácia : 09.2011 až 08.2012

Udalosť

Mesto

Krajina

Od

Do

Počet účastníkov

pripravuje workshop (seminár)

Szeged

SK

5/9/2011

9/9/2011

10

Slovensko-maďarské diskusie pri okrúhlom stole.

Kosice

SK

1/10/2011

3/10/2011

10

Workshop

Szeged

HU

17/11/2011

18/11/2011

15

Slovensko-maďarské diskusie pri okrúhlom stole.

Szeged

HU

17/01/2012

19/01/2012

10

Konferencie

Brno

CZ

14/02/2012

15/02/2012

100

Prezentácia publikácií

Szeged

HU

14/06/2012

15/06/2012

100