Centrum excelentnosti TF KU

pracovisko pre dialóg

medzi náboženstvami, kresťanmi, v cirkvách a so spoločnosťou

 

 

 

I. Cieľ Centa excelentnosti pri TF

            Pracovisko sa chce zaradiť medzi Národné centrá excelentnosti a reagovať na výzvy Európskeho výskumného priestoru.

            Pracovisko vykonáva koncentrovanú vedeckovýskumnú prácu v odbore výskumu a vývoja č. 6.4. teológia a v príbuzných odboroch 6.5.2 religionistika a 6.4.1. sociológia  podľa číselníka MŠ SR

            Cieľom Centra excelentnosti (CE TF) je:

a)      používať a vedecky skúmať dialóg ako princíp a vynikajúcu metódu v záujme pozitívneho spolužitia, komunikácie a vzťahov na spoločenskej, náboženskej i súkromnej úrovni

b)      predmetom skúmania je každé spoločenstvo (svetové, vnútroštátne či miestne alebo rodinné) a najmä tie oblasti života kde sa vytvorili alebo pretrvávajú konfesijné, historické, spoločenské, kultúrne a ekonomické konflikty a bariéry

c)      pracovisko chce skúmať perspektívy, možnosti, prekážky a hľadať nové cesty účinného dialógu

d)      pracovisko chce podporiť špičkový vedecký výskum

e)      pracovisko CE TF chce uplatniť výsledky výskumu

 

II. Charakter Centra excelentnosti pri TF

                       

            Pracovisko nadväzuje na ekumenické pracovisko, ktorým je TF KU v rámci inštitúcie Ekumenické spoločenstvo mesta Košice, ktoré vzniklo r. 1994, a ktoré od počiatku sídli na TF. Predpokladom excelentnosti je doterajšia najmä unikátna praktická koordinovaná spolupráca so širokým spektrom cirkví regiónu, s nekresťanským náboženstvom regiónu a so štátnymi i spoločenskými inštitúciami mesta Košice metódou spoločného dialógu 10 cirkví, Židovskej náboženskej obce, Teologickej fakulty s predstaviteľmi mesta – štátnej správy a samosprávy . Výsledky takto ponímanej práce ES sú v regióne, na Slovensku i medzinárodne známe a akceptované.[1]

            Pracovisko kontaktuje viaceré významné osobnosti vedeckého, náboženského a spoločenského života v regióne i v zahraničí. Doterajšie výsledky priam nabádajú vedecky skúmať samotný dialóg, rozšíriť doterajšie okruhy záujmu oň, v širokých okruhoch náboženského i spoločenského života systemizovať jeho podmienky, funkčnosť, prekážky a prínos. Skúmať najmä tie oblasti, kde v histórii i súčasnosti dialóg stroskotáva a nastupuje neblahé násilie každého druhu.

            TF KU má klasicky systém deväť teologických katedier, desiatou je katedra sociálnej práce. CE TF chce prirodzene zapojiť do svojej činnosti všetky katedry.

            Na základe doterajších skúseností pracovisko CE TF rozširuje „predmet hlbokého záujmu o dialóg“ i na ľudí nevyznávajúcich vieru. Za jedinú  spoločnú a nutnú podmienku, ktorá dialóg v naznačených smeroch podmieni i umožní považujeme dobrú vôľu. Ekumenické spoločenstvo disponuje praktickými skúsenosťami o priorite tejto podmienky.

            Významnou oblasťou záujmu CE TF bude rozvinúť dialóg so židmi a inými náboženstvami. Vytvoriť priestor, kde sa názory slobodne predložia a spoločne nezaujato zhodnotia. Tým sa prispeje pre vyrovnanie sa s minulosťou, pre pozitívne zvládnutie neblahých vzájomných vzťahov  kresťania – židia – evanjelici - neveriaci.

             

 

III. Štruktúra Centra excelentnosti TF

 

            Pracovisko tvoria:

riaditeľ

tajomník

sekretárka

delegáti katedier TF

delegáti ekumenického spoločenstva

experti z radov domácich a zahraničných špičkových odborníkov

delegáti pracovísk, s ktorými CE TF spolupracuje

            Orgány pracoviska

Vedenie pracoviska: Riaditeľ, tajomník, zástupca riaditeľa

Vedecká rada pracoviska pozostáva z predsedu – (riaditeľ pracoviska) a 10 delegátov všetkých katedier TF

Plénum pracoviska: Vedecká rada, experti z radov domácich a zahraničných odborníkov, delegáti spolupracujúcich pracovísk a delegáti ES

            Stanovy pre funkciu vedenia pracoviska, vedeckej rady a pléna sa postupne vytvoria

 

Štruktúra členov CE TF

            Pracovisko vedie riaditeľ, ktorého menuje dekan TF na základe predpisov KU. Pri výbere je potrebné vypočuť názor moderátora ES a členov ES z radov profesorov, docentov a asistentov TF.

            Zamestnancami TF sú sekretárka pracoviska, tajomník pracoviska a členovia vedeckej rady pracoviska.

            Členovia vedeckej rady pracoviska sú po jednom pracovníkovi z radov profesorov, docentov alebo asistentov všetkých 10 katedier TF.

            Tajomník pracoviska je z radov vedeckej rady pracoviska.

 

Experti CE TF

            sú všetci predstavitelia cirkví ES Ke.

            Ďalšími expertmi budú významní domáci a zahraniční odborníci, ktorí príjmu takéto miesto, vytvorí sa postupne. Návrh:

Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup spišský, predseda komisie pre ekumenizmus pri KBS

Prof. ThDr. Július Filo, Evanjelická bohoslovecká fakulta a ERC

Prof. Lukáš Lamikowski – PAT Krakow

ThDr. Ján Hradil –biskup čsl. c. husitskej a vedec

Prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD., prorektor KU

Prof. ThDr. Josef Dolista, PhD., JU Č. Budějovice

Mgr. Ladislav Lenz, vedecký pracovník

 

Zmluvné vzťahy CE TF – ES v Košiciach

            Centrum excelentnosti pri TF je pracoviskom TF KU v Ružomberku. Pracovisko má zmluvné vzťahy s ekumenickým spoločenstvom v Košiciach.

Ekumenické spoločenstvo v Košiciach

            Ekumenické spoločenstvo v Košiciach je samostatný právny subjekt s vlastným štatútom (pozri Príloha č.1), ktoré vedie volený moderátor. TF KU je riadnym členom ES Košice. Vzťahy s CE budú po prerokovaní zakotvené v Štatúte.

            Členmi ES z radov profesorov, docentov alebo asistentov TF sú tri osoby: predstaviteľ TF v ES a jeho zástupca a poradca pre liturgiu. Títo členovia sú i členmi CE TF.

 

 

IV. Inštitúcie spolupráce Centra excelentnosti

            Centrum spolupracuje s nasledovnými cirkevnými, verejnoprávnymi, akademickými a kultúrnymi subjektami:

 

Cirkevné inštitúcie

KBS Bratislava

ESC Bratislava

            Členovia Ekumenického spoločenstva Košice

Apoštolská cirkev

Bratská jednota baptistov

Cirkev bratská

Československá cirkev husitská

Evanjelická cirkev a.v.

Gréckokatolícka cirkev

Pravoslávna cirkev

Reformovaná kresť. cirkev

Rímskokatolícka cirkev

Teologická fakulta Katolíckej univerzity

Židovská náboženská obec ako pozorovateľ

 

            Spolupráca

Verejnoprávne inštitúcie

Magistrát mesta Košice

Komisia cirkví pri MZ Košice

VUC – rada pre dialóg

Krajský úrad

 

Akademické inštitúcie

Konzervatórium Košice

Katedra filozofie Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

 

Kultúrne inštitúcie

Štátne divadlo Košice

Štátna filharmónia Košice

 

Zahraničné a medzinárodné inštitúcie

Begegnumszentrum Ottmaring bei Augsburg

Centro per Roma

Commisione per i rapporti interreligiosi Roma

Stiftung Wien

 

Ostatné inštitúcie

Univerzitné pastoračné centrum Košice

 

 

V.  Výstupy Centra pre medzináboženské a ekumenické vzťahy

Najdôležitejšie výstupy medzinárodných projektov:

 

1.      Účasť na príprave podujatia Spoločne pre Európu (10 000 účastníkov z Europy a sveta)

2.      Projekt Pramene židovského práva – spolupráca s Katedrou Filozofie PF UPJŠ

3.      Poznávacia cesta do Izraela a prijatie v parlamente, na Magistráte a u Hlavného rabína (Príloha č. 2 - projekt)

 

VI. Financovanie CE TF

 

            Požiadavka na rok 2006:

-         sekretárka – mzdové  a odvodové požiadavky riadne predložené

-         riaditeľ, tajomník – odmeňovanie formou osobného príplatku zamestnancov TF

-         zariadenie kancelárie - investičné požiadavky riadne predložené

-         prevádzka kancelárie pracoviska – prevádzkové náklady riadne predložené

 

 

Košice, 5.1.2006

 

 

Kolektív projektu

prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD., dekan TF – autor projektu

Doc. ThDr. Pavol Dráb, PhD., vedúci katedry dogmatickej teológie a moderátor Ekumenického spoločenstva Košice – konzultant projektu

Mgr. Dušan Havrila, ev.a.v. konsenior, zástupca moderátora ES Košice – konzultant projektu

 

Centrum excelentnosti bolo schválené na Akademickom senáte TF - viď Zápisnica č. 13 zo zasadania z 7. 03. 2006.

 

 [1] Medzinárodný rozmer možno dokumentovať oficiálnymi zahraničnými cestami ekumenického spoločenstva: Koncom roka 1997 stretnutie v Košiciach a Budapešti s komisiou cirkví, r. 1999 je to pracovná cesta do Prahy, r. 2000 na Ukrajinu - pravoslávny kláštor Počajev, r. 2002 Nemecko medzinárodné ekumenické centrum Ottmaring pri Augsburgu) a r. 2004 na podujatí Spoločne pre Európu Stuttgard, v máji r. 2005 cesta do Osvienčimu – Brezinky a tiež VI. ekumenický Kongres v Gniezde, a vo februári r. 2006 je to poznávacia cesta do Izraela s plánovaným prijatím v parlamente