Excelentné pracovisko

Centra pre dialóg Teologickej fakulty KUR

Správa o činnosti za rok 2011

 

 

            Centrum pre dialóg Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo zriadené na začiatku r. 2006. Riadi sa schváleným štatútom. Koná  vlastné vedecké a pedagogické aktivity:

-         Vedecké medzinárodní sympóziá s ekumenickou účasťou

-         Medzinárodná zmluvná spolupráca s Vysokou školou Ferecza Gála Szeged

 

 a vyvíja i činnosť v spolupráci s inými inštitúciami:

-         Ekumenické spoločenstvo

-         Arcidiecézna charita

-         Košický samosprávny kraj

-         Magistrát mesta Košice

 

 

 

 

  1. Vedecká práca

 

  1. Samostatná vedecká práca CE

 

  1. Spolupráca s Vysokou školou Ferecza Gála Szeged

 

1.      17.-18. júna 2011, reálna pracovná mobilita o spolupráci:

Zasadnutie maďarsko-slovenského vedeckého okrúhleho stola.

Účasť na II. „Gerhardus Konferencii“

Účasť na slávnosti Záver školského roka na Gál Ferenc Hittudományi Főiskola

Účasť  - slávnostná sv. omša s kňazskými vysviackami

 

            2. Košice, delegácia z FG FI Szeged, dňa 3. októbra 2011 o 11.00 hod. – rokovanie „Okrúhly stôl“ – delegácia z Vysokej školy F.Gála Szeged (rektor Gábor Kozma, prof. IStván Kňfer, Doc. Šándor Tóth)  v Košiciach

 

            3. Szeged – 16.-18.11.2011 – účasť študentov a profesorov na medzinárodnej ekumenickej študentskej a učiteľskej vedeckej III. „Gerhardus Konferencii“ (i na pokračovaní organizovania podujatí Okrúhly stôl)

Študenti: Jana Mitrová,  Katarína Sabolová, Katarína Hudáková, Tomáš Filip, Lucia Gállová, Miroslav Dzama, Gabriela Genčúrová. Ján Mičko (všetci okrem J.Mička - predniesli vedecké príspevky, umiestnili sa výborne)

Kooperátor:     Mons. Pásztor

Profesori:         Konečný, Lenčiš (obaja aktívne predniesli príspevky)

 

  1. Spolupráca s Ekumenickým spoločenstvom

 

ThDr. Dominik Macák je sekretárom ES, na ňom spočíva organizačná práca ES.

 

 

  1. Spolupráca s Arcidiecéznou charitou

Počas kalendárneho roka systematické návštevy Charity na (Bosákova ul.) na prvé piatky, na Vianoce a na Veľkú Noc, začala príprava na prijatie sviatostí. Potrebné je nájsť nového pracovníka. A. Konečný

 

  1. Spolupráca s Mestom Košice

            Spolupráca je v oblasti Festivalu sakrálneho umenia, Dní Mesta Košice a príležitostných akcií ako napríklad sympóziá na sociálne témy. Spojenie TF a ES sa prelínam tak, že aktivity ES sa konajú prevažne na pôde TF a vedenie mesta (i súčasné) to rešpektuje. Konkrétne:

 

  1. Spolupráca s VUC Košice

CE TF je členom Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Zasadaní sa zúčastňuje prof. Konečný ako člen, alebo Dr. Macák ako zástupca. Spolupráca na projekte Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja – oblasť pomoci rodine.

Zasadania 2011: 31.1., 28.3., 30.5., 1.8., 19. 09. a  14.11.

 

  1. Plán do najbližšej budúcnosti

 

            1. Okrúhly stôl a V4 je vlastne projekt.

Pokračovanie Okrúhly stôl: 18.-20 1. 2012 v Segedíne za účasti českého partnera prof. Pospíšila, MU v Brne

Február - Okrúhly stôl v Segedíne

Do júna 2012 vydať 3 publikácie:

Cantus Catholici - Benedikt Szolosi, Cyril a Metód a Dvojkríž v štátnom znaku Maďarska a Slovenska

Náklady. Cesty a preklady 60 strán po 10 Eur (?)  600 Eur

2.      Medzinárodné ekumenické sympózium (najvhodnejšie január 2012( pri príležitosti Týždňa modliteb za jednotu kresťanov; prisľúbil sa kard. Miloslav Vlk a biskup Ladislav Kiss – Rigó- Szeged. Sympózium by bolo v doterajšej línii predstavenia sa cirkví v oblasti sakramentológie (obdobia sympózia 2011 v oblasti Písma tradície). Náklady: štandardné pre sympózium.

3.      CE TF pripravuje rozšírenie dialógu o skupinu nevyznávajúcich vieru. Modelom sú štruktúry Cirkvi, v rámci ktorých je vedľa rád pre napomáhanie ekumenizmu a medzináboženský dialóg i rada pre dialóg s nevyznávajúcimi vieru.

4.      Publikácia Ekumenéna 2000-2011

                        Podieľanie sa na nákladoch na vydanie knižky spolu s ES 150 Eur

 

 Suma nákladov:

 

Aktivita

Cestovné

Ubytovné

Obed

Publikácia

1

Okrúhly január

Brno

60

-

-

600

 

V4 február Szeged

60

-

-

-

 

Apríl – Ke

 

40

50

110

2

Ekumenické symp.

100

40

50

110

3

Publikácia Ekuména

-

-

-

150

Sumár

220

80

100

400

Sumár

1370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košice, 23.11.2011

Prof. ThDr. Anton Konečný, PhD.

 [1] Vydavateľ: Nové mesto pre Teologickú fakultu Katolíckej univerzity a Evanjelickú teologickú fakultu Univerzity Komenského. Bez Imprimátur.

CE TF je v úlohe režiséra, vybavuje príslušné súhlasy: Mons. Imrich (KBS – Ekuména) Mons. Bober (veľký kancelár TF) Biskup Klátik (Ev.a.v.c.), MOns,. Zvolenský (ordinár miesta vydania). Preklad: Irma Maria Danielisz, Ladislav Lencz; Preklad je vyhotovený z nemeckého textu vydaného v Martin Luther Studienausgabe, Evangelische Verlagsanstalt Berlin, 1979.