Liturgický inštitút Jána Jaloveckého  TF KU.
 
 

Ján Jalovecký
    Inštitút pracuje v troch sekciách : - vo všeobecnej, pre posvätný spev a pre východnú liturgiu. K inštitútu patrí Združenie vyučujúcich liturgické disciplíny na teologických vysokých školách.
    Liturgický inštitút nesie meno Jána Jaloveckého - najvýznamnejšieho slovenského kňaza - liturgistu Liturgického hnutia medzivojnového obdobia a zakladateľa časopisu Svetlo (klikni tu pre viac informácii).
    Vzorom pri príprave nám bol Liturgický inštitút v Krakove, fungujúci už vyše tridsať rokov pri Pápežskej teologickej akadémii v piatich sekciách. Činnosť nášho inštitútu sa bude spočiatku zameriavať predovšetkým na osvetu i na systematické vzdelávanie a školenie služobníkov liturgie - organistov, žalmistov, lektorov, ale i miništrantov a kostolníkov. Liturgický inštitút dostal ako prvú ponuku spolupracovať na príprave slovenského ľudového liturgického spevníka s Ústavom hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, ktorý je odborným garantom prebiehajúcich prác.
    Nádejou pre Liturgický inštitút sú viacerí mladí kňazi na postgraduálnych štúdiách liturgických a hudobno - liturgických disciplín na našich a zahraničných univerzitách / Bratislava, Rím, Krakov, Viedeň, Ľublín /.

    Liturgický inštitút sa stará o dostatok kvalifikovaných osôb, absolventov postgraduálnych štúdii na význačných svetových liturgických inštitútoch v potrebných odboroch.

    Do spôsobilosti Liturgického inštitútu majú patriť i odbory posvätnej hudby a posvätného umenia.

 

Oznamy LI

Adresa:

    Liturgický inštitút Jána Jaloveckého
    Hlavná 91
    042 03 Košice
    Slovensko

 

tel:

    + 421 55 6836 143

 

e-mail:

    

li@ktfke.sk

 

Kontaktné osoby :

 

Moderátor :

Prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

 

 

Tajomník :

SLLic. Andrej Krivda

 

Vedúci sekcie všeobecnej :

Prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.

 

Vedúci sekcie posvätného spevu :

Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.