PROJEKT - KomPrax

Názov vzdelávacieho programu: Rozvoj životných zručností kooperácie a kompetície v práci  s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia

Organizačná forma:2- fázové školenie s medzifázou určenou pre tréningovú prax  (22 hodín úvodná fáza prezenčne, 10 hodín tréningová prax, 8 hodín záverečná fáza prezenčne).

Odborný garant a lektori: doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD., PhDr. Renáta Jamborová, PhD.

Profil absolventa

·         Absolvent tréningového modulu sa oboznámi s kooperáciou a kompetíciou ako súčasťou integrálneho rozvoja mladého človeka. Bude vedieť odlišovať kooperáciu a kompetíciu a taktiež bude vedieť odlíšiť koperáciukompetíciu od iných postupov – poradenstvo, vedenie, mentoring a pod.

·         Absolvent  bude vybavený zručnosťou efektívne pracovať  s deťmi a mládežou,  tak aby  vedel aktívne vnímať a hodnotiť vzájomné interakcie jednotlivých členov v skupine, posilňovať  rozvoj  vzájomného  nadväzovania  kontaktov a spolupráce. 

·         Absolvent bude poznať zásady efektívnej súťaživosti, byť vnímavý na  vlastné emócie, ktoré sú pozitívne a kladne vplývajú na  dosiahnutie stanoveného cieľa; bude vedieť podporiť  osobnostný rozvoj mladých ľudí tak, aby individuálny talent  mal spoločenský a sociálny efekt.

·         Absolventbude vedieť, ako môže ďalej svoje zručnosti v oblasti kooperácie a kompetície  rozvíjať.

 

V roku 2013:

1 fáza školení:   03.-05.06.2013 (1 a 2 skupina - NV15/1/1; NV15/2/1)

17.-19.06.2013 (3 a 4 skupina - NV15/3/1; NV15/4/1)

Medzifáza:               letné mesiace 2013

(realizácia Malých projektových zámerov účastníkmi vzdelávania)

Záverečná fáza:   11.09.2013 (1 a 2 skupina - NV15/1/1; NV15/2/1)

13.09.2013 (3 a 4 skupina - NV15/3/1; NV15/4/1)

 

V roku 2014:

1 fáza školení:   28.02. - 02.03.2014 (NV15/5/1)

04.04. - 06.04.2014 (NV15/6/1)

Medzifáza:           marec – máj 2014 (NV15/5/1)

apríl  – jún  2014 (NV15/6/1)

(realizácia Malých projektových zámerov účastníkmi vzdelávania)

Záverečná fáza: 31.05.2014 (NV15/5/2)

28.06.2014 (NV15/6/2)

 

 

Školení sa zúčastňujú študenti TF, absolventi TF, pracovníci sociálnych inštitúcií – s ktorými TF – Katedra sociálnej práce spolupracuje (v počte 48 frekventantov).

 


 

Prílohy:

 

1.    Opisy MPZ1, MPZ2, MPZ3, MPZ4, MPZ5, MPZ6

2.    Plagáty o realizácii MPZ 2013, Plagáty MPZ 2014

3.    Správy (Po stopách princa, Cesta do praveku, Športové podujatie, Život je v tvojich rukách)

4.    Fotodokumentácia

a.    Zo školenia

b.    z realizácií MPZ