VERBA THEOLOGICA

Časopis Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

Obsah vydaných čísel

 

 

VT 1 (2002/1): Sekularizácia a sekularizmus

Sekularizmus – Štefan Boržík (3 – 6)

Sekularizácia z hľadiska dynamiky religiozity – Stanislav Stolárik (7 – 19)

Fenomén siekt – Štefan Boržík (20 – 33)

Sekularizácia Katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1918 – 1992 – Peter Zubko (34 – 46)

Sekularizácia ako psychologický problém – Stanislav Hvozdík (47 – 51)

Vývoj sekularizácie na Slovensku po roku 1989 zo sociálno-teologického hľadiska – Ladislav Hučko (52 – 58)

Kazateľ a sekularizácia – Ľubomír Stanček (59 – 70)

Možnosti biblickej formácie v postmoderne – Anton Tyrol (71 – 80)

 

VT 2 (2002/2): Pluralita a sekularizmus

„Trojičný“ pluralizmus v oblasti medziľudských vzťahov – Ciril Sorč (5 – 18)

Paradoxy ako výraz vzťahu medzi jednotou a pluralitou – Ladislav Hučko (19 – 32)

Pluralizmus vo filozofii – Štefan Boržík (33 – 39)

Ekumenizmus v pluralitnej spoločnosti – Pavol Dráb (40 – 51)

Cirkev na Slovensku v pluralitnej spoločnosti – Jozef Jurko (52 – 75)

Pluralizmus v perspektíve personalizmu – Stanislav Hvozdík (76 – 85)

Pluralizmus vysokého kléru Košickej diecézy v medzivojnovom období (1918 – 1939) – Peter Zubko (86 – 91)

Recenzie

Žeňuch, Peter: Medzi Východom a Západom. Byzantsko-slovanská tradícia, kultúra a jazyk na východnom Slovensku. Bratislava 2002 – Peter Zubko (92 – 94)

 

VT 3 (2003/1): Globalizácia

Filozofické základy globalizmu – Imrich Degro (2 – 9)

Globalizácia. Nenávidená. Vychvaľovaná – Terézia Žigová (10 – 20)

Svetové hospodárstvo – Jana Jurkovová (21 – 29)

Tradícia a kultúra podľa Ladislava Hanusa – Angelus Štefan Kuruc (30 – 40)

Prosociálnosť v globálnej dimenzii – Jozef Palaščák (41 – 49)

Globálny význam katechizmov Petra Kanízia – Ľuboslav Hromják (50 – 61)

Iné príspevky

Exegéza ôsmeho žalmu – Peter Juhás (62 – 72)

Kumránske spoločenstvo v dvetisícročných zvitkoch – Róbert Lapko  (73 – 79)

Katechéza – vzťah medzi memorovaním a zážitkovými metódami – Anton Fabian (80 – 86)

Recenzie

Naništová, Eva: Koncept miesta v enviromentálnej psychológii. Trnava 2002 – Stanislav Hvozdík (87 – 89)

Leščinský, Jozef: Perlový náhrdelník. Košice 2000 – Stanislav Hvozdík  (89 – 91)

Homza, Martin: Mulieres suadentes. Presviedčajúce ženy. Štúdie z dejín ženskej panovníckej svätosti v strednej a vo východnej Európe v 10. – 13. storočí. Bratislava 2002 – Peter Zubko (92 – 93)                                                   

Zubko, Peter: Dejiny Košickej kapituly (1804 – 2001). Prešov 2003 – Ivan Chalupecký (93 – 94)

Buganová, Klaudia – Šangala, Marián: Kríže Košíc a okolia. Bratislava 2002 – Peter Zubko (94)

Farkaš, Pavol: Vybrané perikopy z Evanjelia podľa Jána. Bratislava 2003 – Anton Tyrol (94 – 95)

Fabian, Anton: Utrpenie má aj iný rozmer.  Prešov 1999 – Jozef Jurko  (95 – 97)

Vrablec, Jozef – Fabian, Anton: Homiletika I. – II. základná a materiálna. Trnava 2001 – Mária Sedláková (97 – 98)

Jurko, Jozef: Pánovi svätí, velebte pána naveky! Príhovory na dni svätých. Kapušany pri Prešove 2003 – Anton Fabian (98 – 99)

 

VT 4 (2003/2): Východná cirkev 1

Eliáš v Sarepte. Poslušnosť Božiemu slovu v 1Kr 17, 7 – 16 – Peter Kentoš (2 – 7)

Theosis na Východe – Andrej Slodička (8 – 16)

Problém pápežského primátu v katolícko-pravoslávnom dialógu – Terézia Žigová (17 – 25)

Ustanovenia Kódexu kánonov východných cirkví o prostriedkoch spoločenskej komunikácie a ich aplikácia na Slovensku – Marek Pribula (26 – 35)

Koptská cirkev v premenách času – Štefan Angelus Kuruc (36 – 48)

Vplyv Drugetovcov na vznik Užhorodskej únie – Štefan Lenčiš (49 – 57)

Pôvod rodiny Jána Mastiliaka – Peter Zubko (58 – 66)

Liturgické osobnosti Kresťanskej koptskej ortodoxnej cirkvi Egypta – Štefan Angelus Kuruc (67 – 69)

Iné príspevky

Internet a cirkevná činnosť – Anton Fabian (70 – 75)

Recenzie

Mounce, William D.: Basics of Biblical Greek. Učebnica, pracovný zošit a CD-ROM. Michigan 1999 – Jozefa Artimová (76 – 78)

Wilt, Timothy (ed.): Bible Translation: Frames of Reference. Manchester, 2003 – Jozefa Artimová (78 – 80)

Stanček, Ľubomír: Porozumieť misiológii. Spišské Podhradie 2003 – Anton Fabian (80 – 81)

Berta, Marián: Aj tŕnisté životy prinášajú ruže. Prešov 2003 – Anton Fabian (81 – 82)

Drobniak, Gabriel, ThDr. Ján Andraščík. Kapušany pri Prešove 2003  Jozef Jurko (82 – 83)

Harčar, Anton: Žil som v Košiciach. Bratislava 2003 – Peter Zubko  (83 – 84)

Čižmár, Marián: Kalazanského Zbožné školy v Sabinove. Príspevok k dejinám piaristov v Sabinove (1739 – 1922). Prešov 2001 – Peter Sedlák (84 – 85)

Academica

Inauguratio Facultatis theologicae Cassoviensis (86 – 98)

 

VT 5 (2004/1): Východná cirkev 2

Byzantská ríša a jej kultúrny prínos – Milan Lach (2 – 6)

Snahy o zjednotenie Koptov s Rímom od 15. storočia po súčasnosť – Angelus Štefan Kuruc (7 – 11)

Odkedy sú gréckokatolíci na strednom a južnom, Zemplíne – Peter Šoltés (12 – 22)

Katakombálna Gréckokatolícka cirkev na Slovensku – Peter Šturák (23 – 31)

Z pokladnice Východu – Sviatok stretnutia Pána. Ako pozerať na kresťanský Východ – Marcel Mojžeš (32 – 40)

Svätý Otec Ján Pavol II. a liturgia – Vojtech Boháč (41 – 45)

Ako vyzeral pôvodný byzantský chrám – Marián Medviď (46 – 49)

Iné príspevky

Sloboda je My alebo o slobode nad textami Józefa Tischnera – Pavol Dancák (50 – 86)

Spirituálne dôsledky čítania kníh Genezis a Exodus – Anton Tyrol (57 – 70)

Bohnhoeffer a finkenwaldská homiletika – Anton Fabian (71 – 74)

ThDr. Emil Stach – kňaz a publicista – Jozef Jurko (75 – 83)

Recenzie

Stanček, Ľubomír: Objavovanie ekumenizmu. Spišské Podhradie 2003 – Anton Fabian (84 – 85)

Borza, Peter: Blahoslavený Vasiľ Hopko prešovský pomocný biskup (1904 – 1976).  Prešov 2003 – Peter Šturák (85 – 86)

Judák, Viliam: In ecclesia Dei. Nitra 2003 Peter Zubko (86)

Lenčiš, Štefan: Šľachtický rod Drugetovcov z Humenného. Humenné 2003 – Peter Zubko (86 – 87)

Čičo, Martin – Kalinová, Michaela – Paulusová, Silvia a kol.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava 2002 Peter Zubko (87 – 88)

Žigová, Terézia: Jednota Cirkvi podľa učenia cirkví katolíckej, pravoslávnych a evanjelickej augsburského vyznania. Košice 2003 Peter Zubko (88)

 

VT 6 (2004/2): Dvesto rokov Košickej arcidiecézy

K niektorým aspektom života farárov v 19. a prvej polovici 20. storočia. Farár – jeho práva a povinnosti (s prihliadnutím ku Košickej diecéze) – Štefan Angelus Kuruc (4 – 16)

Štefan Bečaver (1913 – 1945) – vzor obetavého kňazského života – Marián Čižmár (17 – 26)

Významné osobnosti solivarskej farnosti – Štefan Lenčiš (27 – 34)

Malé sakrálne stavby v Košickej diecéze – Klaudia Buganová (35 – 46)

Poslanie a postavenie biskupov v právnom poriadku Cirkvi – Terézia Žigová (47 – 57)

Historia domus – pamäť (nielen) Cirkvi – Peter Zubko (58 – 64)

Iné príspevky

Pôvod súkromnej penitenčnej disciplíny – Martin Gnip (65 – 83)

Prečo sa má otrok podriadiť aj zlému pánovi? Niekoľko poznámok k 1Pt 2,19 – 20 – Štefan Novotný (84 – 89)

Vedecká práca a morálka (Niekoľko úvah) – Ivan Chalupecký (90 – 92)

Recenzie

Angelovič, Jozef– Boleš, Daniel: Z dejín obce Lúčka. Obecný úrad Lúčka, Lúčka 2002 – Štefan Lenčiš (93 – 94)

Coelho, Paolo: Alchymista. Agro, Praha 2002 – Jozef Leščinský (94 – 95)

Greene, Graham: Konec dobrodružství. Praha 1978 – Jozef Leščinský (95 – 97)

Ricouer, Paul: Úkol hermeneutiky. Parva Philosophica zv. 14. Filozofia, Praha 2004 – Štefan Novotný (98 – 99)

Čižmár, M.: Rehoľný život na území Košického arcibiskupstva. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2004 – Peter Zubko (100)

Documenta

1 Pozdrav jágerského arcibiskupa k dvestoročnici Košickej arcidiecézy (101)

2 – 6 Dokumenty Kongregácie pre katolícku výchovu erigujúce Teologickú fakultu v Košiciach    (102 – 105)

Academica

Absolventi katolíckej teológie a témy diplomových prác (2003/2004) (106 – 110)

Noví profesori a docenti v odbore katolícka teológia (110)

Nový rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (110)

 

VT 7 (2005/1): Symbol a symbolika

Symbol a symbolika – Peter Zubko (4 – 14)

Pojem ako znak – Emil Ragan (15 – 19)

Beth Hillel und Beth Schammai – Charakteristisches, historisches Einordung un Wirkungsgeschichte – Peter Juhás (20 – 32)

Symbol – podstata teologického jazyka – Anton Fabian (33 – 39)

Symboly viery a teologická teória poznania – Terézia Žigová (40 – 54)

Symbolickosť Eucharistie – Anton Konečný (55 – 61)

Symbolika fenoménu mučednictví v dějinách – Martin Weis (62 – 67)

Pútnici a púte – Štefan Lenčiš (68 – 73)

Fenomén mystiky a jeho symbolický význam – Mária Milčevičová (74 – 84)

Formovanie Božieho obrazu u detí predškolského veku – Ján Jenčo (85 – 93)

Eschatologické naplnenie v pastoračnej starostlivosti Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku – Jozef Jurko (94 – 99)

Recenzie

Judák, Viliam: Dejiny mojej Cirkvi. Trnava 2004 – Cyril Hišem (100)

Léh, S. – Koltai, A. – Balanyi, G.: Catalogus religiosorum Hungariae Ordinis Scholarum Piarum 1666 – 1997. Budapest 1998 – Marián Čižmár (100 – 101)

Ján Pavol II.: Vstaňte, poďme! Trnava 2004 – Peter Zubko (102)

Tkáč, Alojz: Pohľady z križovatky. Kapušany 2004 – Peter Zubko (102 – 103)

Halas, František X.: Fenomén Vatikán. Brno 2004 – Peter Zubko (103)

De juxta Hornad, Vladmirus [Timkovič, Jozafát Vladimír]: Dejiny gréckokatolíkov Podkarpatska. Košice [Prešov] 2004 – Peter Zubko (104)

Boleš, Daniel: Mesto Lipany (1312 – 2000). Prešov 2002 – Štefan Lenčiš (104 – 105)

Szirmaj, Anton: Historické, topografické a politické poznatky stolice Zemplínskej. Michalovce 2004 – Štefan Lenčiš (105 – 106)

Gogola, Jerzy Wiesław: Teológia spoločenstva s Bohom. Košice 2004 – Jozef Gnip (106)

Academica

Noví profesori a docenti v odbore katolícka teológia (107)

 

VT 8 (2005/2): Miscellanea

Hranice ľudskej slobody v tvorivej činnosti – Imrich Degro (4 – 9)

Súlad vedy a viery u Tomáša Akvinského – Peter Zubko (10 – 17)

Vyhlásenie Dominus Iesus a jeho recepcia – Pavol Dráb (18 – 29)

Sociálna náuka Cirkvi pred a po Druhom vatikánskom koncile – Jozef Jurko (30 – 36)

Farári a kapláni – Ján Duda (37 – 44)

Náuka o krste v kresťanských nekatolíckych cirkvách a cirkevných spoločenstvách na Slovensku – Juraj Marčin (45 – 54)

Reformácia na panstve Drugetovcov v Zemplínskej stolici – Štefan Lenčiš (55 – 60)

Anton Székely (1899 – 1981) – kňaz a historik – Marián Čižmár (61 – 66)

Wartości chrześcijańskie drogą humanizacji mediów – Andrzej Baczyński (67 – 75)

Postmoderná spoločnosť a náboženský rozmer v človeku – Stanislav Hvozdík (76 – 85)

Psychologické pohľady na svedomie – Peter Tavel (86 – 93)

Recenzie

Schematizmus Gréckokatolíckej prešovskej eparchie. Prešov 2004 – Marián Čižmár (94 – 95)

Misál, S.: Život a dielo Mons. ThDr. Štefana Nahálku. Levoča 2004 – Marián Čižmár (95 – 96)

Čižmár, Marián: Pastier, ktorý dal život za ovce. Pohľad na kňazský život Štefana Bečavera (1913 – 1945). Košice 2004 – Peter Zubko (96)

Steinhübel, Ján: Nitrianske kniežatstvo. Bratislava 2004 – Peter Zubko (97)

Sedlák, Peter: Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva (od počiatkov do roku 1804). Prešov 2004 – Peter Zubko (97 – 98)

Glassner, Jean Jacques: Mezopotámie 34. století př. n. l. až 539 př. n. l. Praha 2002 – Štefan Lenčiš (98)

Jurko, Jozef: Náš pán doktor Emil Stach. Kapušany 2004 – Štefan Lenčiš (98 – 99)

Konečný, Anton: Mariánska úcta v Katolíckej cirkvi z dogmatického pohľadu – jej antropologický a biblický základ a liturgická interpretácia. Košice 2004 – Pavol Dráb (99 – 100)

 

VT 9 (2005/minoriadne číslo): Ioannes Paulus pp. II

In memoriam Ján Pavol II. (Editoriál) – Jozef M. Rydlo (3 – 7)

Ján Pavol II. tretiemu tisícročiu: Strata citlivosti na hriech – dôvod oslabenia transcendencie ľudského života – Martin Uháľ (8 – 13)

Rezonancie sociálneho učenia Jána Pavla II. – Jozef Jurko (14 – 20)

Náboženská sloboda a ekumenizmus pohľadom Jána Pavla II. – Anna Čečková (21 – 26)

Ekumenické výroky v encyklikách Jána Pavla II. – Terézia Žigová (27 – 34)

Vlastenectvo a Cirkev (a Ján Pavol II.) – Peter Zubko (35 – 43)

Ján Pavol II. – muž modlitby a utrpenia – Mária Milčevičová (44 – 51)

Utrpenie a staroba vo finále života Jána Pavla II. – Jozef Jurko (52 – 57)

Krakovskí arcibiskupi a Slováci na tzv. poľskom Spiši – Štefan A. Kuruc (58 – 65)

Ján Pavol II. a jeho milované Slovensko – Cyril Hišem (66 – 70)

Iné príspevky

Ján Stojkovič, jeho ekumenizmus a ekleziológia – Peter Sedlák (71 – 77)

Těžká jednání. Sonda do diplomacie Svatého stolce – Martin Weis (78 – 82)

Recenzie

Kollár, P.: Karol Anton Medvecký (1875 – 1937). Ružomberok 2005 – Marián Čižmár (83)

Koníček, J.: Modus vivendi v historii vztahů Svatého stolce a Československa. Olomouc 2004 – Marián Čižmár (84 – 85)

Hrehová, H.: Etika, spoločenské vzťahy, spoločnosť. Bratislava 2005 – Anna Klimeková (85 – 57)

Ján Pavol II.: Pamäť a identita. Trnava 2005 – Peter Zubko (87 – 89)

Turowski, G.: Jan Paweł II. dzień po dniu. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978 – 2005. Tom 1 – 2. Sosnowska, J. (red.). Kraków 2005 – Peter Zubko (89)

Documenta

1 Obitus, depositio et tumulatio Joannis Pauli pp II sanctae memoriae (90 – 92)

2 Modlitba za obdŕžanie milosti na príhovor Božieho služobníka Jána Pavla II. (92 – 93)

Academica

Absolventi katolíckej teológie a témy diplomových prác (2004/2005) (94)

Noví profesori a docenti v odbore katolícka teológia (94 – 95)

Zmeny v Akademickom senáte Teologickej fakulty (95)

Post scriptum (96)

 

VT 10 (2006/1): Silenda

Diabol a démoni –  Terézia Žigová  (5 – 17)

Der tchechoslowakisch-römische Theologe Vladimír Boublík und seine theologische Anthropologie – Rudolf Svoboda (18 – 22)

Jan IV. z Dražic – biskup kacíř? – Martin Weis (23 – 33)

Ľudská sloboda a afirmácia Boha – Imrich Degro (34 – 39)

Jeremiáš ohlasuje trest v Jer 11,1 – 5 – Peter Kentoš (40 – 49)

Hľadanie adekvátneho prístupu k tzv. preklínacím žalmom – Peter Juhás (50 – 56)

Motivácia podriadenia v Prvom Petrovom liste – Štefan Novotný (57 – 67)

Bytostne o autenticite človeka ako osoby v globalizujúcom sa svete (Personalizmus N. A. Berďajeva) – Anna Klimeková (68 – 74)

Jurisdikčné vzťahy medzi Spišským biskupstvom a Krakovským arcibiskupstvom na územiach odstúpených v rokoch 1920 a 1938 Poľsku – Ivan Chalupecký (75 – 83)

Okolnosti zriadenia biskupskej rezidencie v Prešove – Štefan Lenčiš (84 – 90)

Odpustky – Pavol Dráb (91 – 100)

Zjednotenie s Bohom – Mária Milčevičová (101 – 110)

Rozlišovanie dobra a zla v detskom správaní – Bibiana Múdra (111 – 120)

Situácia ovdovelých osôb na Slovensku – Mária Calpašová (121 – 131)

Pápežský prelát profesor Jozef Pavlovič – Jozef Jurko (132 – 141)

Mučeník Eduard Abszolón (1876 – 1944) – Peter Zubko (142 – 146)

Trojičná viera a kresťanský život – Ladislav Hučko (147 – 155)

Autorita Opáta a Reguly v Pachomiovej Koinonii – Martin Gnip (156 – 168)

Recenzie

Drška, V. – Picková, D.: Dějiny středověké Evropy. Praha 2004 – Miloslav Bakoš (169 – 171)

Taročková, T.: Životné straty a smútenie. Bratislava 2005 – Stanislav Hvozdík (171 – 173)

Buttinová, A. M.: Řecko 776 až 338 př. n. l. Praha 2002 – Štefan Lenčiš (173 – 174)

Chovanec, J. – Dronzek, J. – Bajus, Ľ.: Kostol Navštívenia blahoslavenej Panny Márie v Trebišove. Trebišov 2004 – Štefan Lenčiš (174 – 175)

Putna, M. C.: Órigenés z Alexandrie. Praha 2001 – Juraj Pigula (175 – 176)

Beke, M.: Esztergomi érsekek 1001–2003. Budapest 2003 – Peter Zubko (177)

Veselý, D.: Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku. Liptovský Mikuláš 2004 – Peter Zubko (177 – 178)

 

VT 11 (2006/2): Autorita

Pražský biskup Ondřej jako oběť vyhroceného konfliktu církevní a světské autority – Martin Weis (5 – 11)

Autorita služby v životě českobudějovického biskupa dr. Josefa Hloucha – Patrik Maturkanič (12 – 17)

První vatikánský koncil a jeho autorita v jihočeské metropoli – Rudolf Svoboda (18 – 25)

Niektoré aspekty Augustínovho Božieho mesta: čas dejín, dve mestá, spravodlivosť – Juraj Pigula (26 – 34)

Autorita vo výrokoch Otcov púšte – Martin Gnip (35 – 46)

Ustanovenie Slovenskej (Trnavskej) cirkevnej provincie a jej vzťah s gréckokatolíckou Cirkvou – Ladislav Hučko (47 – 52)

Pravda v reflexii viery – Edward Sienkiewicz (53 – 61)

Charizma neomylnosti pápeža a jednota kresťanov – Daniel Boleš (62 – 68)

Božia moc a autorita v Cirkvi a spoločnosti – Andrea Cibuláková (69 – 77)

Obraz Boha v multikulturálnej spoločnosti – Jozef Jurko (78 – 97)

Autorita duchovného vodcu – Mária Milčevičová (98 – 101)

Slovenská spiritualita – duchovná autorita – Peter Zubko (102 – 108)

Z Adamovho testamentu – Peter Juhás (109 – 113)

Historicko-dogmatický vývoj pneumatológie v 20. storočí – Valentína Kopperová (114 – 121)

„Moje čisté rozkoše“. Biblia v živote mladého Augustína – laika – Angelo Lemme (122 – 141)

Tridentský koncil a jeho autorita – Terézia Žigová (142 – 153)

Povaha a cieľ permanentnej formácie v ženských rehoľných spoločenstvách – Viktor Kunay (154 – 166)

Recenzie

Plašienková, Z. – Kulisz, J.: Na ceste s Teilhardom de Chardim. Trnava 2004 – Jozef Dronzek (167 – 168)

Novotný, M. a kol.: Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti. České Budějovice 2006 – Martin Weis (169)

 

VT 12 (2007/1): Tradícia

Tradícia podľa teologickej teórie poznania – Terézia Žigová (5 – 19)

Teológia ikony – Andrej Slodička (20 – 28)

Diokleciánov edikt proti kresťanom a tetrarchická ideológia – Marta Sendeková (29 – 37)

Papež Lev Veliký a jeho věrnost ortodoxii – Vlastimil Kročil (38 – 42)

Biskupové doby josefinismu – strážci nebo odpůrci katolické tradice? – Rudolf Svoboda (43 – 53)

Českobudějovický biskup Bárta – pilíř katolické tradice na jihu Čech – Martin Weis (54 – 67)

O zodpovednosti moderného človeka – Jozef Dronzek (68 – 72)

Etika policajta a jeho povolanie – Andrej Gladiš (73 – 96)

Kult sv. Cyrila a Metoda u Slovákov – Peter Zubko (97 – 107)

Literatúra sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave – Miloslav Bakoš (108 – 120)

Sväté Písmo v staroslovienčine – Peter Juhás (121 – 128)

Rád križovníkov s červenou hviezdou do roku 1915 – Gabriel Rijad Mulamuhič (129 – 154)

Vizitácia Michala Manuela Olšavského 1750 – 1752 a jej dôsledky na unifikáciu cirkevnej správy a sociálnu emancipáciu gréckokatolíckeho kléru – Peter Šoltés (155 – 169)

Recenzie

Judák, Viliam: Kresťanstvo v antickom svete. Bratislava 2006 – Peter Zubko (170)

V hodine veľkej skúšky. Listy biskupa Michala Buzalku, spoločné prejavy slovenských katolíckych biskupov. Súbor dokumentov. Letz, Róbert (zost.). Trnava 2007 – Peter Zubko (170 – 171)

Vaško, Václav: Likvidace řeckokatolické církve. Kostelní Vydří 2007 – Peter Zubko (172)

 

VT 13 (2007/2): Osoba a osobnosť

Atribúty ľudskej osoby – Imrich Degro (5 – 14)

Osoba Boha a človeka – Jozef Dronzek (15 – 28)

Chápanie človeka a jeho transcendencie v staroveku – Emil Ragan (29 – 46)

Duchovno-bytostný rozmer autenticity človeka ako osoby v novom miléniu. (Filozoficky o personalizme) – Anna Klimeková (47 – 54)

Teológia trojosobného Boha v histórii dogiem v prvých storočiach kresťanstva – Valentína Kopperová (55 – 61)

Osoba v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu – Jozef Jurko (62 – 80)

K pojmu ľudskej dôstojnosti – Miroslav Kuric (81 – 88)

Osamelé matky a ich boj o získanie miesta v spoločnosti – Lýdia Lešková – Alena Bašistová (89 – 94)

Osoba podnikateľa v sociálnej náuke Cirkvi – Monika Bačová (95 – 103)

Mužské kláštory na území Košickej diecézy – Peter Zubko (104 – 111)

Vyšebrodský opat P. Tecelin Jaksch, O. Cist. – osobnost náboženského života německy mluvící oblasti jižních Čech v letech 1938 – 1948 – Martin Weis (112 – 129)

Tři prvky osobnosti p. Václava Klementa Petra – Patrik Maturkanič (130 – 133)

Osobnosť Josefa Vlasáka, veľmajstra Križovníkov s červenou hviezdou, v rokoch 1915 – 1938 – Gabriel Rijad Mulamuhič (134 – 142)

Recenzie

Pietras, Leander: Pútnický farský Kostol Narodenia Panny Márie a kláštor pavlínov vo Vranove nad Topľou. Vranov nad Topľou 2007 – Peter Zubko (143)

Weis, Martin: Výuka náboženství v letech 1899 – 1989 jako ukazatel vztahu státu a katolické církve se zřetelem na českobudějovickou diecézi. Košice 2007 – Peter Zubko (144)

Vaško, Václav: Dům na skále 1. Církev zkoušená 1945 – začátek 1950. Kostelní Vydří 2004 – Peter Zubko (144 – 145)

 

VT 14 (2008/1): Smrť

 

Človek v perspektíve smrti  - Imrich Degro (5 – 15)

Niektoré spirituálne aspekty smrti kresťana ako stretnutia sa s Kristom podľa sv. Pavla, apoštola – Jozef Gnip (16 – 22)

Budem žiť? Filozoficko-teologický pohľad na smrť – Jozef Dronzek (23 – 36)

Ladislaus Boros a jeho hypotéza o poslednom rozhodnutí človeka v čase smrti – Igor Giboda (37 – 41)

Príčina telesnej smrti v biblickom chápaní a v náuke Magistéria Katolíckej cirkvi – Valentína Kopperová (42 – 47)

New evangelisation in the light of the Church`s teaching – Andrej Baczyński (48 – 55)

Fenomén smrti v liturgii a eschatologickom zámere podľa Druhého vatikánskeho koncilu – Jozef Jurko (56 – 65)

Utrpení a smrt v nauce papeže Lva Velikého – Vlastimil Kročil (66 – 75)

Keď hrozí zánik. Križovníci s červenou hviezdou na prelome 19. a 20. storočia – Gabriel Rijad Mulamuhič (76 – 83)

Teologie umírající církve jako výzva pro současné cirkevní historiky – Rudolf Svoboda (84 – 89)

Umírání, smrt a zmrtvýchvstání jihočeského pohraničí – Martin Weis (90 – 100)

Slovenská sonda do začiatkov Československej cirkvi – Peter Zubko (101 – 106)

Pašie – opis Ježišovho utrpenia a smrti v sakrálnej hudbe – Ján Veľbacký (107 – 111)

 

Iné príspevky

Globalizujúci sa svet a filozoficko-výchovné problémy osoby človeka v ruskom personalizme – Anna Klimeková (112 – 118)

Farní chudinské fondy v českých zemích – Karel Šrédl (119 – 123)

Hospodářská etika a vlastnictví v encyklice Centesimus annus – Karel Šrédl (124 – 129)

Pražské jaro a katolická církev na jihu Čech ve světle archivních dokumentů – Martin Weis (130 – 134)

Zánik trvalého diakonátu? – Martin Kahanec (135 – 140)

Inštitút konkatedrály – Peter Zubko (141 – 144)

Katolícka cirkev na Slovensku po roku 1948 do zriadenia samostatnej cirkevnej provincie – Andrea Cibuláková (145 – 152)

 

Recenzie

BANIAK, Józef: Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce. Kraków 2007 – Andrej Slodička (153)

BOHÁČ, Vojtech: Dr. Mikuláš Russnák. Prešov 2002 – Monika Slodičková (153 – 154)

GNIP, Jozef: Duchovný profil pátra Františka Paňáka, SJ (1908 – 1997) a jeho vplyv na duchovný život v Košickej diecéze. Košice 2008 – Jozef Jurko (154 – 155)

HOSPODÁR, Michal: Teologická a historicko-spoločenská problematika gréckokatolíckeho kalendára (1969-2000). Prešov 2006 – Peter Žeňuch (156)

Plašienková, Z. – Szotek, B. – Toman, M. eds.: Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie I., II. Bratislava 2008 – Anna Klimeková (157 – 158)

 

VT 15 (2008/2): Potridentská teologická starostlivosť o veriacich

 

Teologické rozdiely medzi katolicizmom a protestantizmom  - Terézia Žigová (5 – 12)

Rekatolizačná činnosť reholí na šľachtickom panstve Drugetovcov  - Štefan Lenčiš (13 – 25)

Extérierové podoby sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia v regióne Abov, Šariš a Spiš  - Klaudia Buganová (26 – 32)

Kresťania východného obradu a jágerskí/košickí biskupi  - Peter Zubko (33 – 38)

Dejiny liturgického dedičstva a spirituality na území Košickej diecézy  - Peter Ružbarský (39 – 49)

Tridentský koncil, matričná agenda a jej odraz pri genealogickom výskume v rímskokatolíckych matrikách II. Cirkevná a štátna matričná agenda a správa v 19. a v 20. storočí  - Albert Ivan Petreje (50 – 134)

Podiel Križovníkov s červenou hviezdou na zachovaní katolíckej viery  - Gabriel Rijad Mulamuhič (135 – 143)

Proces rekatolizace na jihu Čech v 16. až 18. století  - Rudolf Svoboda (144 – 149)

Dimenzia smrti v kontexte neskoro medieválnej epochy  - Bernadeta Bernáthová (150 – 156)

Potridentská eschatologická starostlivosť na území východného Slovenska  - Peter Zubko (157 – 162)

Smrť v kontexte východnej dogmatickej teológie  - Andrej Slodička (163 – 172)

Ruské kniežatá – strastipevci (Dobrovoľné prijatie smrti v duchu obety)  - Angelus Štefan Kuruc (173 – 177)

Vlastnictví a obchod ve středověké církevně-právní nauce  - Jiří Bíly (178 – 186)

Pozemkové vlastnictví v kanonické právní nauce  - Karel Šrédl (187 – 192)

 

VT 16 (2009/1): Literatúra – mýtus a legenda

 

Religionistická a teologická interpretácia mýtu  - Andrej Slodička (5 – 11)

Literatúra a mimézis – od amorálnosti k posvätnosti  - Tomáš Kříž (12 – 15)

Posvätná spisy v židovských dejinách a cirkevnom staroveku a ich zaradenie medzi kánonické spisy Cirkvi  - Andrea Cibuláková (16 – 23)

Legenda o dobrém pastýři  - Rudolf Svoboda (24 – 29)

Tertuliánov Apologeticus – obrana proti fáme, že kresťanstvo je zločin  - Daniel Boleš (30 – 40)

Literárne podklady pre ikonografické motívy v neskoromedieválnej epoche  - Bernadeta Bernáthová (41 – 46)

Jezuita Antonín Koniáš – pravda a mýtus české literatury  - Milan Srnad (47 – 54)

Vliv Dantovy Božské komedie na Kollárovu Slávy dceru  - Jiří Bílý (55 – 63)

Vojtech Wick (1873 – 1955) – the distinct personality of his time  - Peter Zubko (63 – 80)

Mezinárodní garance náboženských práv – české a slovenské konkordáty se Svatým stolcem  - Blanka Žižková (81 – 93)

 

Iné príspevky

K pojmu numerickej identity podľa Tomáša Akvinského  - Miroslav Kuric (94 – 100)

Ekonomické prvky v teologickém myšlení pozdního středověku  - Alexander Soukup (101 – 109)

Katolícka škola vo svetle reformy slovenského školstva  - Oľga Pivarníková (110 – 116)

Služba manželská a služba diakonská – koniec jednoty povolania? – the end of unity of vocation?  - Martin Kahanec (116 – 121)

Pastoračná starostlivosť Cirkvi o zomrelých a ich pozostalých po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku  - Jozef Jurko (122 – 127)

Spoločenské predsudky voči Rómom a voči rómskemu klientovi  - Lýdia Lešková (128 – 135)

 

Recenzie

CHABADA, Michal: Filozofické aspekty teológie Jána Dunsa Scota. Bratislava 2008 – Miroslav Kuric (136 - 137)

Recenze díla Petra Piťhy – Patrik Maturkanič (137 – 139)

 

VT 17 (2009/2): Konfesionalizácia cirkevného života Jágerskej diecézy

 

Priebeh vzniku dekrétov a kánonov Tridentského koncilu  - Štefan Angelus Kuruc (5 – 11)

Katolícka reforma, rekatolizácia a protireformácia na území Jágerského biskupstva  - Ľuboslav Hromják (12 – 22)

A Pásztói Apátság lelkipásztori tevékenysége az Egri Egyházmegye területén  - András Forgó (23 – 27)

Význam rehole sv. Františka na rekatolizáciu územia Šariša v 17. storočí a v prvých desaťročiach 18. storočia  - Martina Snaková (28 – 38)

Konverzie do Katolíckej cirkvi vo Farnosti Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou v 18. storočí  - Leander Tadeusz Pietras (39 – 44)

Die Missionstätigkeit der Pauliner und die Griechisch-Katholiken im Ungarn des 17. Jahrhunderts (1642-1682) – Tamás Véghseő (45 – 52)

Dva listy biskupa Karola Eszterházyho ako svedectvo záujmu pastiera o pokoj a jednotu katolíkov Jágerskej diecézy  - Leander Tadeusz Pietras (53 – 58)

Prijatie Zamoščskej synody gréckokatolíkmi v severovýchodnom Uhorsku (1726 – 1727)  - Peter Zubko (59 – 73)

Právne a ekonomické aspekty medziobradových vzťahov medzi katolíckym klérom východného a západného rítu na území Zemplína a Šariša v 18. storočí  - Peter Šoltés (74 – 82)

Z dejín gréckokatolíckeho školstva na Spiši v 18. storočí  - Juraj Brincko (83 – 86)

Typológia a ikonografia arcibiskupských pečatí v Ostrihomskej arcidiecéze v 16. – 18. storočí  (Sonda do problematiky) - Miroslav Glejtek (87 – 95)

Necrologium dioecesis Nitriensis z rokov (1438) 1555 - 1871 – Albert Ivan Petreje (96 – 163)

 

VT 18 (2010/1): Európa

 

Historický prínos benediktínov ku kresťanskej Európe - Andrea Cibuláková  (7 - 14)

Filozoficky o autenticite človeka, humanizme a antihumanizme v „Novej Európe“ - Anna Klimeková (15 - 21)

Idea humanity ako prejav kresťanských koreňov Európy - Tomáš Kříž (23 - 31)

Caritas in veritate v kontexte výziev európskej spoločnosti  - Silvia Kušnírová  (33 - 39)

Európa a jej predstava v období rímskeho cisárstva 3. – 4. storočia - Marta Sendeková (41 - 51)

Náboženská otázka a křesťanské kořeny Evropy v Masarykově filozofii dějin - Lucie Severová - Karel Šrédl (53 - 59)

Benediktíni a Európa - Dušan Škurla (61 - 69)

Sonda do nacionalizmu v dejinách Košickej diecézy - Peter Zubko (71 - 84)

 

Iné články

Tri archaické témy v eschatológii - Igor Giboda (87 - 105)

 

Recenzie

Judák, Viliam – Poláčik, Štefan: Katalóg patrocínií na Slovensku - Cyril Hišem (109)

Sedlák, Peter – Sedláková, Helena Františka: Žipov a okolie - Peter Zubko (109 - 112)