TEOLOGICKÁ FAKULTA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU

EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A OHLASOV

 

Pre evidovanie publikačnej činnosti je potrebné vyplniť elektronický formulár a odoslať ho.
Po odoslaní ho vytlačte a podpísaný prineste aj s potrebnými fotokópiami
publikácie alebo ohlasu (viď nižšie)
zodpovednému pracovníkovi univerzitnej knižnice.

Vyberte si prosím, čo chcete evidovať:

Fotokópie, ktoré je potrebné priniesť spolu s formulárom:
Monografia: titulný list, tiráž, rub titulného listu, celý obsah, úvod, záver, literatúra
Článok, kapitola, príspevok v zborníku: titulný list, rub titulného listu, tiráž, celý obsah, celý článok či príspevok (aby bolo vidno čísla strán)
Príspevok z konferencie: ako príspevok v zborníku, v prípade pozvaného príspevku aj potvrdenie o pozvaní
Citácie v monografii: titulný list, rub titulného listu, tiráž, obsah, všetky strany s citáciou daného diela, literatúra
Citácie v článku, príspevku: titulný list, rub titulného listu, tiráž, obsah, všetky strany s citáciou daného diela, literatúra, prvú stranu článku (s uvedením názvu a autora, ktorý cituje)